gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Shankar Jaikishan
 
SaMkr jayaikSana

rata AaOr idna idyaa jalao
maukoSa,hsarta jayapaurI, rata AaOr idna (1967)

rata ko hmasafr, qak ko Gar kao calao
AaSaa _ rfI,SaOlaoMd`, A^na [ivhinaMga [na pa^rIsa (1967)

rajaa kI AaegaI baarata, rMigalaI haogaI rata, magana maOM naacaUMgaI
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, Aah (1953)

rmayyaa vastaavayyaa, rmayyaa vastaavayyaa
lataa _ rfI,SaOlaoMd`, EaI 420 (1955)

risak balamaa
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI, caaorI caaorI (1956)

r}k jaa Aao jaanaovaalaI r}k jaa
maukoSa,SaOlaoMd`, knhOyaa (1959)

r}k jaa rata zhr jaa ro caMda
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, idla ek maMidr (1963)

r}Ka sao jara nakaba ]za dao, maoro hujaUr
maaohaommad rfI,hsarta jayapaurI, maoro hujaUr (1968)

sabakuC isaKaa hma nao, naa isaKaI haoiSayaarI
maukoSa,SaOlaoMd`, AnaaDI (1959)

sajana ro JaUz mata baaolaao, Kauda ko paasa jaanaa hO
maukoSa,SaOlaoMd`, taIsarI ksama (1966)

sajanavaaM baOrI hao gae hmaar
maukoSa,hsarta jayapaurI, taIsarI ksama (1966)

saaO saala pahlao, mauJao tauma sao pyaar qaa
lataa _ rfI,hsarta jayapaurI, jaba pyaar iksaI sao haotaa hO (1961)

saunatao qao naama hma ijanaka bahar sao
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI, Aah (1953)

taora jalavaa ijasanao doKaa, vaao taora hao gayaa
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI, ]jaalaa (1959)

taora jaanaa, idla ko ArmaanaaoM ka laUT jaanaa
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, AnaaDI (1959)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  T |  9 |