gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chhoti si Baat (1975)
 
CaoTI saI baata

jaana_e_mana, jaana_e_mana, taoro dao nayana
AaSaa _ yaoSaudasa,yaaogaoSa,salaIla caaOQarI

na jaanao @yaaoM haotaa hO, yao ijaMdgaI ko saaqa
lataa maMgaoSakr,yaaogaoSa,salaIla caaOQarI

yao idna @yaa Aae lagao fUla hsanao
maukoSa,yaaogaoSa,salaIla caaOQarI