gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Libaas
 
ilabaasa

KaamaaoSa saa Afsaanaa, paanaI sao ilaKaa haotaa
lataa _ sauroSa vaaDkr,gaulajaar,rahUladova bama-na

isalaI hvaa CU gayaI
lataa maMgaoSakr,gaulajaar,rahUladova bama-na