gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Safar (1970)
 
safr

hma qao ijanako saharo
lataa maMgaoSakr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

jaIvana sao BarI taorI AaMKao
ikSaaor kumaar,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

ijaMdgaI ka safr, hOM yao kOsaa safr
ikSaaor kumaar,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

jaao tauma ko hao pasaMd vahI baata khoMgao
maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

naidyaaM calao, calao ro Qaara
mannaa Do,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI