gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Yaadon Ki Baarat (1973)
 
yaadaoM kI baarata

caura ilayaa hO tauma nao jaao
AaSaa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

laokr hma idvaanaa idla, ifrtao hO maMijala maMijala
AaSaa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na