gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Khushaboo (1975)
 
KauSabaU

baocaara idla @yaa kro
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na

dao naOnaao mao AaMsaU Baro hO
lataa maMgaoSakr,gaulajaar,rahUladova bama-na

Gar jaaegaI, tar jaaegaI
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na

Aao maaJaI ro
ikSaaor kumaar,gaulajaar,rahUladova bama-na