gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kinara (1976)
 
iknaara

jaanao @yaa saaocakr nahI gaujara
ikSaaor kumaar,gaulajaar,rahUladova bama-na

kao[- nahIM hOM khI, sapanaaoM maoM @yaaoM Kaao gayaI
BaUpaoMd`,gaulajaar,rahUladova bama-na

naama gauma jaaegaa, caohra yao badla jaaegaa
lataa _ BaUpaoMd`,gaulajaar,rahUladova bama-na