gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Adalat (1958)
 
Adalata

jaanaa qaa hma sao dUr, bahanao banaa ilae
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

jamaIM sao hmao AasamaaMpar
AaSaa _ rfI,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

]na kao yao iSakayata hO ko hma kuC nahI khtao
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

yaU hsartaaoM ko daga
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna