gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aakhir Kyon (1985)
 
AaiKar @yaaoM

duSmana naa kro daosta nao vaao kama ikyaa hO
lataa _ Aimata kumaar,[Midvar,rajaoSa raoSana

ek AMQaora laaKa isataaro
maaohaommad AJaIJa,[Midvar,rajaoSa raoSana

Saama huyaI caZ AayaI ro badrIyaa
lataa maMgaoSakr, rajaoSa raoSana