gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Prem Pujari (1970)
 
p`aoma paujaarI

fUlaaoM ko rMga sao, idla kI klama sao
ikSaaor kumaar,naIrja,saicanadova bama-na

rMgaIlaa ro, taoro rMga maoM, yaU rMgaa hOM, maora mana
lataa maMgaoSakr,naIrja,saicanadova bama-na

SaaoiKayaaoM maoM Gaaolaa jaae fulaaoM ka Sabaaba
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na