gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Shalimar (1978)
 
SaalaImaar

Aa[-naa vahI rhtaa hO, caohro badla jaatao hO
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na

hma baovafa hrgaIja na qao
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na