gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Nau Do Gyarah (1957)
 
naaO dao gyaarh

Aa jaa paMCI Akolaa hO
AaSaa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

AaMKaao mao @yaa jaI, r}pahlaa baadla
AaSaa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

hma hO rahI pyaar ko
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na