gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Mr. & Mrs. 55 (1955)
 
imasTr A^nD imasaosa 55

jaanao kha gayaa maora ijagar gayaa jaI
gaItaa dtta _ rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

zMDI hvaa, kalaI GaTa Aa hI gayaI JaUma ko
gaItaa dtta,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

]Qar tauma hsaIM hao, [Qar idla javaaM hOM
gaItaa dtta _ rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar