gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Prahaar (1991)
 
pa`har

QaDkna jara r}k gayaI hO
sauroSa vaaDkr, laxmaIkaMta pyaarolaala

hmaarI hI mauz\zI maoM AakaSa saara
kivataa kRXNamaUtaI-, laxmaIkaMta pyaarolaala

hmaarI hI mauz\zI maoM AakaSa saara
mannaa Do, laxmaIkaMta pyaarolaala