gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Vishwas (1969)
 
ivaSvaasa

Aapa sao hma kao ibaCDo hue, ek jamaanaa baIta gayaa
gaulaSana baavara,klyaaNajaI AanaMdjaI

caaMdI kI idvaar naa taaoDI, pyaar Bara idla taaoD idyaa
maukoSa,gaulaSana baavara,klyaaNajaI AanaMdjaI

lao cala, maoro jaIvana saaqaI
homalataa _ maukoSa,gaulaSana baavara,klyaaNajaI AanaMdjaI