gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Mere Humdum Mere Dost (1968)
 
maoroo hmadma maoro daosta

calaao sajanaa, jaha^M tak GaTa calao
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala

Clakae jaama Aa[-e Aapa kI AaMKaaoM ko naama
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala

huyaI Saama ]na ka Kayaala Aa gayaa
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala