gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Parinay (1974)
 
pairNaya

jaOsao saUrja kI gamaI- sao jalatao hue
jayadova