gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dharmatma (1975)
 
Qamaa-tmaa

taoro caohro maoM vaao jaadU hOM
ikSaaor kumaar,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

tauma nao iksaI sao kBaI pyaar ikyaa hOM ?
kMcana _ maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI