gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | SilSila (1981)
 
isalaisalaa

doKaa ek Kvaaba taao, yao isalaisalao hue
lataa _ ikSaaor,jaavaod AKtar,iSava hrI

naIlaa AasamaaM saao gayaa
AimataaBa baccana,jaavaod AKtar,iSava hrI

naIlaa AasamaaM saao gayaa
lataa maMgaoSakr,jaavaod AKtar,iSava hrI

yao kha Aa gae hma, yaU hI saaqa saaqa calatao
lataa _ AimataaBa baccana,jaavaod AKtar,iSava hrI