gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Filhaal (2002)
 
iflahala

eo ijaMdgaI, yao lamaha jaI laonao do
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,AnaU mailak

@yaao baar baar AaMKaaoM maoM tauma krvaT laotao hao
ica~aa,gaulajaar,AnaU mailak