gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kahin Din Kahin Raat (1968)
 
khIM idna khIM rata

taumhara caahnaovaalaa Kauda kI duinayaa mao
AaSaa _ mahoMd` kpaUr,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar