gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Choti Bahen
 
CaoTI bahona

jaa]} khaM bataa eo idla
maukoSa,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

maOM rMigalaa pyaar ka rahI, dUr maorI maMijala
lataa _ saubaIr saona, SaMkr jayaikSana