gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ujala (1959)
 
]jaalaa

duinayaavaalaaoM sao dUr, jalanaovaalaaoM sao dUr
lataa _ maukoSa,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

taora jalavaa ijasanao doKaa, vaao taora hao gayaa
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana