gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aap Aaye Bahaar Aayee (1971)
 
Aapa Aayao bahar AayaI

mauJao taorI maaohbbata ka sahara imala gayaa haotaa
lataa _ rfI,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

saaro jamaanao pao, maaOsama sauhanao qao
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala