gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jaal
 
jaala

yao rata, yao caaMdnaI ifr kha, sauna jaa idla kI dasa\taa
lataa _ homaMta kumaar,saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na

yao rata, yao caaMdnaI ifr kha
homaMta kumaar,saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na