gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | New Delhi (1956)
 
nyaU idllaI

naKarovaalaI
ikSaaor kumaar, SaMkr jayaikSana