gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Bemisaal (1982)
 
baoimasaala

e rI pavana, ZUMZo iksao taora mana, calatao calatao
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na

iksaI baata par maOM iksaI sao Kafa hU^M
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na