gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Door Gagan Ki Chhaon Mein (1964)
 
dUr gagana kI CaMva maoM

Aa cala ko tauJao maO laoko calaU
ikSaaor kumaar, ikSaaor kumaar

kao[- laaOTa do maoro baItao hue idna
ikSaaor kumaar,SaOlaoMd`,ikSaaor kumaar