gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dil Diya Dard Liya (1966)
 
idla idyaa dd- ilayaa

idlar}baa, maOnao taoro pyaar maoM @yaa @yaa naa ikyaa
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI,naaOSaad

ifr taorI khanaI yaad AayaI
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI,naaOSaad

kao[- saagar idla kao bahlaataa nahI
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI,naaOSaad