gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kaamchor (1982)
 
kamacaaor

tauma sao baZkr duinayaa mao naa doKaa kao[- AaOr
Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar,[Midvar,rajaoSa raoSana