gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Sanam Teri Kasam (1982)
 
sanama taorI ksama

iktanao BaI taU kr lao isatama, hsa hsa ko sahoMgao hma
ikSaaor kumaar,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na

iktanao BaI taU kr lao isatama, hsa hsa ko sahoMgao hma
AaSaa Baaosalao,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na