gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Shart (1954)
 
Sata-

doKaao vaao caaMd Cupako krtaa hO @yaa [Saaro
lataa _ homaMta kumaar,esa. eca. ibaharI,homaMta kumaar

naa yao caaMd haogaa, naa taaro rhoMgao
homaMta kumaar,esa. eca. ibaharI,homaMta kumaar