gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Punar Milan (1964)
 
paunaima-lana

paasa baOzao taibayata bahla jaaegaI
maaohaommad rfI,[Midvar,saI.Ajau-na