gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Boond Jo Ban Gayi Moti (1967)
 
baUMd jaao bana gayaI maaotaI

ha, maOnao BaI pyaar ikyaa, pyaar sao kba [nkar ikyaa
saumana klyaaNapaUr _ maukoSa,Barta vyaasa,sataISa BaaTIyaa

hrI hrI vasauMQara pao naIlaa naIlaa yao gagana
maukoSa,Barta vyaasa,sataISa BaaTIyaa