gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Betaab (1983)
 
baotaaba

Apanao idla sao baDI duSmanaI qaI
lataa _ SabbaIr kumaar, rahUladova bama-na

baadla yaU garjataa hO, Dr kuC eosaa lagataa hO
lataa _ SabbaIr kumaar, rahUladova bama-na

jaba hma javaaM haoMgao, jaanao kha haoMgao
lataa _ SabbaIr kumaar, rahUladova bama-na