gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Haseena Maan Jayegi
 
hsaInaa maana jaaegaI

baoKaudI maoM sanama, ]z gae jaao kdma
lataa _ rfI, klyaaNajaI AanaMdjaI

calao qao saaqa imala ko, calaoMgao saaqa imalakr
maaohaommad rfI, klyaaNajaI AanaMdjaI