gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aarti (1962)
 
AartaI

Aapa nao yaad idlaayaa taao mauJao yaad Aayaa
lataa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,raoSana

Aba @yaa imasaala dU^M, maOM taumharo Sabaaba kI
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,raoSana

kBaI taao imalaogaI, khI taao imalaogaI
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI,raoSana