gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Sholay (1975)
 
Saaolao

yao daostaI hma nahIM taaoDoMgao, taaoDoMgao dma magar taora saaqa naa CaoDoMgao
ikSaaor kumaar _ mannaa Do,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na