gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Bhabhi (1957)
 
BaaBaI

cala ]D jaa ro paMCI, ko Aba yao dosa huAa baogaanaa
maaohaommad rfI,rajaoMd` kRXNa,ica~agaupta

CUpaakr maorI AaMKaaoM kao, vaao paUCo kaOna hO jaI hma
lataa _ rfI,rajaoMd` kRXNa,ica~agaupta