gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Hum Dono (1961)
 
hma daonaao

ABaI naa jaaAao CaoDkr
AaSaa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI,jayadova

Allaa taorao naama, [-Svar taorao naama
lataa maMgaoSakr, jayadova

jahaM mao eosaa kaOna hO
AaSaa Baaosalao,saaihr lauiQayaanavaI,jayadova

kBaI Kaud pao, kBaI halaata pao raonaa Aayaa
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,jayadova

pa`BaU taorao naama
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI,jayadova