gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aaye Din Bahar Ke (1966)
 
Aayao idna bahar ko

eo kaSa iksaI idvaanao kao, hma sao BaI maaohbbata hao jaae
AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr, laxmaIkaMta pyaarolaala

maoro duSmana taU maorI daosa\taI kao tarsao
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

saunaao sajanaa, papaIho nao kha saba sao paukar ko
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala