gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Himalaya Ki God Mein (1965)
 
ihmaalaya kI gaaod maoM

caaMd saI maohbaUbaa hao maorI
maukoSa,AanaMd baxaI,klyaaNajaI AanaMdjaI

ek taU jaao imalaa, saarI duinayaa^M imalaI
lataa maMgaoSakr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

ek taU naa imalaa, saarI duinayaa^M imalao BaI taao @yaa hOM
lataa maMgaoSakr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

maO taao ek Kvaaba hU
maukoSa,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI