gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Teri Kasam (1982)
 
taorI ksama

idla kI baata khI laba pao naa Aa jaae
Aimata kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

@yaa huAa ek baata par, barsaaoM ka yaaranaa gayaa
Aimata kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

maoro gaItaaoM mao maorI khainayaaM hO
Aimata kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

yao jamaIM gaa rhI hOM, AasamaaM gaa rha hOM
Aimata kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na