gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Goonj Uthi Shahnai (1959)
 
gaMUja ]zI Sahnaa[-

idla ka iKalaaOnaa hayao TUT gayaa
lataa maMgaoSakr,Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI

jaIvana mao ipayaa taora saaqa rho
lataa _ rfI, vasaMta dosaaAI

kh dao kao[- naa kro yaha pyaar
maaohaommad rfI,Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI

taoro saUr AaOr maoro gaIta
lataa maMgaoSakr,Barta vyaasa,vasaMta dosaaAI