gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Pyaar Jukta Nahi (1985)
 
pyaar Jauktaa nahI

tauma sao imalakr naa jaanao @yaaoM, AaOr BaI kuC yaad Aataa hOM
lataa _ SabbaIr kumaar,esa. eca. ibaharI,laxmaIkaMta pyaarolaala