gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dhanwaan (1980)
 
Qanavaana

kuC laaoga maaohaobbata kao byaaopaar samaJatao hOM
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

yao AaMKao doKa kr hma saarI duinayaa^M BaUla jaatao hOM
lataa _ sauroSa vaaDkr,saaihr lauiQayaanavaI,paM. +dyanaaqa maMgaoSakr