gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Amar Prem (1971)
 
Amar p`aoma

icaMgaarI kao[- BaDko
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

kuC taao laaoga khoMgao
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

rOnaa baItaI jaae, Saama naa Aae
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

yao @yaa huAa, kOsao huAa, kba huAa
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na