gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Poorab Sur Pachhim (1970)
 
paUrba AaOr paiScama

hO pa`Ita jaha kI rIta sada
mahoMd` kpaUr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

kao[- jaba taumhara +dya taaoD do
maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI