gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Lawaris (1981)
 
laavaarIsa

ijasaka kao[- nahI ]saka taao Kauda hO yaarao
mannaa Do,AMjaana,klyaaNajaI AanaMdjaI

ijasaka kao[- nahI ]saka taao Kauda hO yaarao
ikSaaor kumaar,AMjaana,klyaaNajaI AanaMdjaI

kba ko ibaCDo hue hma Aaja kha Aa ko imalao
AaSaa _ ikSaaor,AMjaana,klyaaNajaI AanaMdjaI