gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Imtihaan (1974)
 
[imtahana

raoja Saama AataI qaI, magar eosaI naa qaI
lataa maMgaoSakr

r}k jaanaa nahI taU khI har ko
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala